لیست قیمت قفسه پیچ و مهره ای | لیست قیمت قفسه طوسی 1403


لیست قیمت قفسه پیچ و مهره ای


 لیست قیمت قفسه پیچ و مهره ای فروردین 1403:

کلیه قیمت ها 20% افزایش دارد

 

ردیف عنوان محصول ضخامت رنگ قیمت (تومان)
1 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در 25 سانتی متر 0/6 mm طوسی 999/000
2 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/6 mm طوسی 1/148/000
3 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در 40 سانتی متر 0/6 mm طوسی 1/395/000
4 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm طوسی 971/000
5 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm طوسی 1/130/000
6 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm طوسی 1/288/000
7 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در35 سانتی متر 0/7 mm طوسی 1/446/800
8 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm طوسی 1/606/400
9 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm طوسی 1/922/000
10 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm طوسی 2/202/100
11 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در20 سانتی متر 0/8 mm طوسی 948/000
12 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/8 mm طوسی 1/104/000
13 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/8 mm طوسی 1/260/000
14 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در35 سانتی متر 0/8 mm طوسی 1/416/000
15 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/8 mm طوسی 1/572/000
16 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/8 mm طوسی 1/888/000
17 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm طوسی 2/164/000
18 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در20 سانتی متر 0/9 mm طوسی 1/062/000
19 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/9 mm طوسی 1/238/000
20 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm طوسی 1/416/000
21 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/9 mm طوسی 1/768/000
22 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/9 mm طوسی 2/124/000
23 صفحه پیچ ومهره ای سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/9 mm طوسی 2/440/000
24 صفحه پیچ ومهره ای سایز 70 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm طوسی 1/095/000
25 صفحه پیچ ومهره ای سایز80 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm طوسی 1/252/000
26 صفحه پیچ ومهره ای سایز80 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm طوسی 750/000
27 صفحه پیچ ومهره ای سایز80 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm طوسی 872/000
28 صفحه پیچ ومهره ای سایز80 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm طوسی 1/141/800
29 صفحه پیچ ومهره ای سایز80 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm طوسی 1/424/648
30 صفحه پیچ ومهره ای سایز80 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm طوسی 1/704/300
31 صفحه پیچ ومهره ای سایز 70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm طوسی 1/737/000
32 صفحه پیچ ومهره ای سایز 70 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm طوسی 754/400
33 صفحه پیچ ومهره ای سایز 70 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm طوسی 876/300
34 صفحه پیچ ومهره ای سایز 70 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm طوسی 100/000
35 صفحه پیچ ومهره ای سایز 70 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm طوسی 1/247/000
36 صفحه پیچ ومهره ای سایز 70 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm طوسی 1/512/250
37 صفحه پیچ ومهره ای سایز80 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm طوسی 2/217/200
38 صفحه پیچ ومهره ای سایز55 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm طوسی 604/000
39 صفحه پیچ ومهره ای سایز55 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm طوسی 707/100
40 صفحه پیچ ومهره ای سایز55 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm طوسی 808/450
41 صفحه پیچ ومهره ای سایز55 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm طوسی 1/012/000
42 صفحه پیچ ومهره ای سایز70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm طوسی 1/958/450
43 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 30 سانتی متر 0/6 mm   1/267/300
44 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 35 سانتی متر 0/6 mm   1/377/700
45 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 40 سانتی متر 0/6 mm   1/535/250
46 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/6 mm   1/789/400
47 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/6 mm   2/049/300
48 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 30 سانتی متر 0/7 mm   1/415/650
49 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 35 سانتی متر 0/7 mm   1/547/900
50 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 40 سانتی متر 0/7 mm   1/725/000
51 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm   2/020/000
52 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm   2/319/000
53 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 30 سانتی متر 0/8 mm   1/557/800
54 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 35 سانتی متر 0/8 mm   1/728/450
55 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 40 سانتی متر 0/8 mm   1/927/400
56 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/8 mm   1/268/950
57 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm   2/607/050
58 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 30 سانتی متر 0/9 mm   1/754/900
59 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 35 سانتی متر 0/9 mm   1/929/700
60 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 40 سانتی متر 0/9 mm   2/155/100
61 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/9 mm   2/542/350
62 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/9 mm   2/924/450
63 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در20 سانتی متر 0/6 mm   1/227/050
64 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/6 mm   1/369/650
65 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/6 mm   1/634/150
66 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/6 mm   1/891/750
67 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/6 mm   2/152/800
68 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm   1/357/000
69 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm   1/485/800
70 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm   1/826/200
71 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm   2/124/000
72 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm   2/420/750
73 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/8 mm   1/496/150
74 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/8 mm   1/645/650
75 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/8 mm   2/028/600
76 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/8 mm   2/638/100
77 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm   2/707/100
78 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/9 mm   1/651/400
79 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm   1/856/100
80 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/9 mm   2/255/150
81 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/9 mm   2/638/100
82 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/9 mm   3/025/650
83 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/6 mm   2/612/800
84 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/6 mm   1/576/650
85 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/6 mm   1/830/800
86 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/6 mm   2/080/350
87 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm   1/459/350
88 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm   1/765/250
89 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm   2/059/000
90 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm   2/349/000
91 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/8 mm   1/619/000
92 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/8 mm   1/968/000
93 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/8 mm   2/306/900
94 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm   2/638/100
95 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm   1/797/450
96 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/9 mm   2/195/350
97 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/9 mm   2/578/300
98 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/9 mm   2/955/500
99 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/6 mm   1/450/150
100 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/6 mm   1/707/750
101 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/6 mm   1/936/050
102 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/6 mm   2/222/950
103 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm   1/599/650
104 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm   1/913/600
105 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm   2/217/200
106 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm   2/490/900
107 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/8 mm   1/760/650
108 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/8 mm   2/098/750
109 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/8 mm   2/457/550
110 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm   2/789/550
111 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm   1/938/900
112 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/9 mm   2/326/450
113 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/9 mm   2/728/950
114 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/9 mm   3/095/100
115 صفحه پیچ ومهره ای7/5سانتی متر 2S سایز 80 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm   1/710/050
116 صفحه پیچ ومهره ای7/5سانتی متر 2S سایز 70 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm   1/534/100
117 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 80 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm   1/946/950
118 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز80 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm   2/303/450
119 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm   2/066/550
120 صفحه پیچ ومهره ای7 سانتی متر 1S سایز80 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm   2/344/850
121 صفحه پیچ ومهره ای 7 سانتی متر 1S سایز70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm   2/109/100
122 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 80 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm   2/367/000
123 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm   2/190/000
124 صفحه پیچ ومهره ای7 سانتی متر 2S سایز80 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm   2/478/250
125 صفحه پیچ ومهره ای7 سانتی متر 2S سایز70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm   2/273/000
126 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 70 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm   1/566/000
127 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 80 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm   1/731/900
128 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 80 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm   1/804/350
129 صفحه پیچ ومهره ای سایز80 سانتی متر در40 سانتی متر 0/5 mm طوسی 1/098/250
130 پایه پپیچ و مهره ای طول 1/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 2 mm طوسی 862/500
131 پایه پپیچ و مهره ای  طول 2 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 2 mm طوسی 1/143/100
132 پایه پیچ و مهره ای طول 2/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 2 mm طوسی 1/422/550
133 پایه پیچ و مهره ای طول 3 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 2 mm طوسی 1/703/150
134 پایه پیچ و مهره ای طول 4 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 2 mm طوسی 2/518/500
135 پایه پیچ و مهره ای  طول 1/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/5 mm طوسی 739/450
136 پایه پیچ و مهره ای طول 2 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/5 mm طوسی 967/150
137 پایه پیچ و مهره ای طول 2/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/5 mm طوسی 1/217/850
138 پایه پیچ و مهره ای طول 3 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/5 mm طوسی 1/458/200
139 پایه پیچ و مهره ای طول 1/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/25 mm طوسی 625/600
140 پایه پیچ و مهره ای طول 2 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/25 mm طوسی 816/000
141 پایه پیچ و مهره ای طول 2/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/25 mm طوسی 1/026/950
142 پایه پیچ و مهره ای طول 3 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/25 mm طوسی 1/228/200
143 پایه پیچ و مهره ای  طول 1/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1 mm طوسی 514/050
144 پایه پیچ و مهره ای  طول 2 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1 mm طوسی 679/650
145 پایه پیچ و مهره ای  طول 2/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1 mm   844/100
146 پایه پیچ و مهره ای  طول 3 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1 mm   1/008/550
147 پایه پیچ و مهره ای طول2 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   1/380/000
148 پایه پیچ و مهره ای طول 2/5 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   1/708/900
149 پایه پیچ و مهره ای طول 3 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   2/038/000
150 پایه پیچ و مهره ای طول 3/5 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   2/436/000
151 پایه پیچ و مهره ای طول4 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   2/773/000
152 پایه پیچ و مهره ای طول 5 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   3/451/000
153 پایه پیچ و مهره ای طول 5/5 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   3/790/250
154 پایه پیچ و مهره ای طول2 میلی متر سایز8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   1/588/150
155 پایه پیچ و مهره ای طول 2/5 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   1/969/000
156 پایه پیچ و مهره ای طول 3 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   2/352/00
157 پایه پیچ و مهره ای طول 3/5 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   2/733/000
158 پایه پیچ و مهره ای طول4 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   3/138/350
159 پایه پیچ و مهره ای طول 5 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   3/924/800
160 پایه پیچ و مهره ای طول 6 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm   4/687/000
161 پیچ و مهره سایز 8 در 1/5 سانتی متر 2 mm   12/680

تماس از طریق واتساپ