لیست قیمت قفسه فروشگاهی فروردین 1403 | قفسه بندی فلزی آرین شلف


لیست قیمت قفسه فروشگاهی


لیست قیمت قفسه فروشگاهی فروردین 1403:

به جهت نوسانات بسیار زیاد قیمت ها لطفا جهت استعلام قیمت به روز انواع قفسه فروشگاهی و قفسه انباری با ما تماس حاصل فرمایید.

 

ردیف عنوان محصول ضخامت طبقــه قیمت (تومان)
1 قفسه بندی فروشگاهی سایز 95 سانتی متر در 20 سانتی متر 0/6 mm   880/000
2 قفسه بندی فروشگاهی سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/6 mm   1/022/200
3 قفسه بندی فروشگاهی سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/6 mm   1/162/000
4 قفسه بندی فروشگاهی سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/6 mm   1/446/000
5 قفسه بندی فروشگاهی سایز 95 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm   981/000
6 قفسه بندی فروشگاهی سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm   1/160/000
7 قفسه بندی فروشگاهی سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm   1/312/100
8 قفسه بندی فروشگاهی سایز 95 سانتی متر در35 سانتی متر 0/7 mm   1/478/600
9 قفسه بندی فروشگاهی سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm   1/636/450
10 قفسه بندی فروشگاهی سایز80 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm   874/000
11 قفسه بندی فروشگاهی سایز80 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm   1/017/750
12 قفسه بندی فروشگاهی سایز80 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm   1/160/350
13 قفسه بندی فروشگاهی سایز80 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm   1/442/100
14 قفسه بندی فروشگاهی سایز70 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm   768/200
15 قفسه بندی فروشگاهی سایز70 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm   893/550
16 قفسه بندی فروشگاهی سایز70 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm   1/020/050
17 قفسه بندی فروشگاهی سایز70 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm   1/268/000
18 قفسه بندی فروشگاهی سایز55 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm   613/000
19 قفسه بندی فروشگاهی سایز55 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm   717/600
20 قفسه بندی فروشگاهی سایز55 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm   822/250
21 قفسه بندی فروشگاهی سایز55 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm   1/008/550
22 قفسه بندی فروشگاهی سایز95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm   1/126/860
23 قفسه بندی فروشگاهی سایز80 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm   960/100
24 صفحه پشت فروشگاهی تمام پانچ سایز 95 سانتی متر در 30 سانتی متر 0/9 mm   849/840
25 زاویه پیمدار فروشگاهی سایز 20 سانتی متر 1/5 mm   2/052/000
26 زاویه پیمدار فروشگاهی سایز25 سانتی متر 1/5 mm   104/000
27 زاویه پیمدار فروشگاهی سایز30 سانتی متر 1/5 mm   122/000
28 زاویه پیمدار فروشگاهی سایز35 سانتی متر 1/5 mm   143/600
29 زاویه پیمدار فروشگاهی سایز15 سانتی متر 2 mm   164/450
30 زاویه پیمدار فروشگاهی سایز20 سانتی متر 2 mm   184/000
31 زاویه پیمدار فروشگاهی سایز25 سانتی متر 2 mm   201/250
32 زاویه پیمدار فروشگاهی سایز30 سانتی متر 2 mm   128/800
33 زاویه پیمدار فروشگاهی سایز35 سانتی متر 2 mm   204/800
34 زاویه پیمدار فروشگاهی سایز40 سانتی متر 2 mm   228/850
35 زاویه پیمدار فروشگاهی سایز50 سانتی متر 2 mm   276/000
36 زاویه فروشگاهی نکدار 20 سانتی متر 1/5 mm   104/000
37 زاویه فروشگاهی نکدار 25 سانتی متر 1/5 mm   122/000
38 زاویه فروشگاهی نکدار 30 سانتی متر 1/5 mm   143/750
39 زاویه فروشگاهی نکدار35 سانتی متر 1/5 mm   121/000
40 زاویه فروشگاهی نکدار 40 سانتی متر 1/5 mm   144/660
41 زاویه فروشگاهی نکدار 20 سانتی متر 2 mm   128/800
42 زاویه فروشگاهی نکدار 25 سانتی متر 2 mm   152/000
43 زاویه فروشگاهی نکدار 30 سانتی متر 2 mm   178/250
44 زاویه فروشگاهی نکدار35 سانتی متر 2 mm   204/800
45 زاویه فروشگاهی نکدار 40 سانتی متر 2 mm   228/850
46 زاویه فروشگاهی نکدار 50 سانتی متر 2 mm   275/000
47 براکت فروشگاهی سایز 20 سانتی متر 1/5 mm   181/800
48 براکت فروشگاهی سایز 25 سانتی متر 1/5 mm   206/100
49 براکت فروشگاهی سایز 30 سانتی متر 1/5 mm   233/460
50 براکت فروشگاهی سایز 35 سانتی متر 1/5 mm   262/200
51 براکت فروشگاهی سایز40 سانتی متر 1/5 mm   288/000
52 براکت فروشگاهی سایز50 سانتی متر 1/5 mm   333/000
53 براکت فروشگاهی سایز20 سانتی متر 2 mm   243/800
54 براکت فروشگاهی نکدار 25 سانتی متر 2 mm   278/300
55 براکت فروشگاهی نکدار 30 سانتی متر 2 mm   349/600
56 براکت فروشگاهی نکدار35 سانتی متر 2 mm   311/650
57 براکت فروشگاهی نکدار 40 سانتی متر 2 mm   384/100
58 براکت فروشگاهی نکدار45 سانتی متر 2 mm   414/000
59 براکت فروشگاهی نکدار50  سانتی متر 2 mm   442/800
60 پایه دیواری فروشگاهی با طول 0/5 متر در عرض 7 سانتی متر 1/25 mm   204/600
61 پایه دیواری فروشگاهی با طول 1 متر در عرض 7 سانتی متر 1/25 mm   524/400
62 پایه دیواری فروشگاهی با طول 1/20 متر در عرض 7 سانتی متر 1/25 mm   655/000
63 پایه دیواری فروشگاهی با طول 1/50 متر در عرض 7 سانتی متر 1/25 mm   778/200
64 پایه دیواری فروشگاهی با طول 2 متر در عرض 7 سانتی متر 1/25 mm   1/006/100
65 پایه دیواری فروشگاهی با طول 2/50 متر در عرض 7 سانتی متر 1/25 mm   1/244/450
66 پایه دیواری فروشگاهی با طول 0/5 متر در عرض 7 سانتی متر 1/5 mm   381/800
67 پایه دیواری فروشگاهی با طول 1 متر در عرض 7 سانتی متر 1/5 mm   607/200
68 پایه دیواری فروشگاهی با طول 1/20 متر در عرض 7 سانتی متر 1/5 mm   727/950
69 پایه دیواری فروشگاهی با طول 1/50 متر در عرض 7 سانتی متر 1/5 mm   900/460
70 پایه دیواری فروشگاهی با طول 2 متر در عرض 7 سانتی متر 1/5 mm   1/171/850
71 پایه دیواری فروشگاهی با طول 2/50 متر در عرض 7 سانتی متر 1/5 mm   1/454/000
72 پایه دیواری فروشگاهی با طول 3 متر در عرض 7 سانتی متر 1/5 mm   1/745/700
73 پایه خودایستا فروشگاهی ارتفاع 1/35 متر ته 40 سانتی متر 1/5 mm   3/872/050
74 پایه خودایستا فروشگاهی ارتفاع 1/6 متر ته 40 سانتی متر 1/5 mm   4/315/950
75 پایه خودایستا فروشگاهی ارتفاع 1/9 متر ته 40 سانتی متر 1/5 mm   4/812/750
76 پایه خودایستا فروشگاهی ارتفاع 2/2 متر ته 40 سانتی متر 1/5 mm   5/295/750
77 پایه خودایستا فروشگاهی ارتفاع 2/45 متر ته 40 سانتی متر 1/5 mm   5/831/650
78 پایه خودایستا فروشگاهی ارتفاع 1/35 متر ته 50 سانتی متر 1/5 mm   4/120/000
79 پایه خودایستا فروشگاهی ارتفاع 1/6 متر ته 50 سانتی متر 1/5 mm   4/534/000
80 پایه خودایستا فروشگاهی ارتفاع 1/9 متر ته 50 سانتی متر 1/5 mm   5/014/000
81 پایه خودایستا فروشگاهی ارتفاع 2/2 متر ته 50 سانتی متر 1/5 mm   5/480/500
82 پایه خودایستا فروشگاهی ارتفاع 2/45 متر ته50 سانتی متر 1/5 mm   6/028/450
83 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1/60 متر ته 30 سانتی متر 1/5 mm   4/857/000
84 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1/35 متر ته 40 سانتی متر 1/5 mm   4/662/100
85 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1/60 متر ته 40 سانتی متر 1/5 mm   4/662/100
86 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1/9 متر ته 40 سانتی متر 1/5 mm   5/104/600
87 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 2/20 متر ته 40 سانتی متر 1/5 mm   6/030/460
88 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 2/45 متر ته 40 سانتی متر 1/5 mm   6/543/500
89 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1/35 متر ته 50 سانتی متر 1/5 mm   5/049/650
90 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1/60 متر ته 50 سانتی متر 1/5 mm   5/446/400
91 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1/9 متر ته 50 سانتی متر 1/5 mm   5/957/000
92 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 2/20 متر ته 50 سانتی متر 1/5 mm   6/403/200
93 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 2/45 متر ته 50 سانتی متر 1/5 mm   6/933/000
94 قید فروشگاهی سایز 70 سانتی متر 0/7 mm   557/000
95 قید فروشگاهی سایز 80 سانتی متر 0/7 mm   624/450
96 قید فروشگاهی سایز 95 سانتی متر 0/7 mm   730/000
97 توری مش فروشگاهی سایز 180 سانتی متر در 60 سانتی متر با مفتول 4 میلی متر 2/271/250
98 توری مش فروشگاهی سایز 180 سانتی متر در 90 سانتی متر با مفتول 4 میلی متر 3/060/150
99 ویترین طبقاتی ارتفاع 1 متر در طول 1 متر 3 7/263/400
100 ویترین طبقاتی ارتفاع 1 متر در طول 1/5 متر  3 8/835/450
101 ویترین طبقاتی ارتفاع 1 متر در طول 2 متر 3 10/416/700
102 ویترین طبقاتی ارتفاع 1 متر در طول 1 متر  4 8/982/650
103 ویترین طبقاتی ارتفاع 1 متر در طول 1/5 متر 4 11/060/000
104 ویترین طبقاتی ارتفاع 1 متر در طول 2 متر  4 13/153/800
105 ویترین طبقاتی ارتفاع 1 متر در طول 1 متر  5 12/875/400
106 ویترین طبقاتی ارتفاع 1 متر در طول 1/5 متر  5 15/554/900
107 ویترین طبقاتی ارتفاع 1 متر در طول 1/5 میتر  5 18/090/650
108 پایه ویترین    3 1/713/500
109 پایه ویترین    4 1/903/250
110 پایه ویترین   5 3/310/000
111 پروفیل 1 متری ویترین   602/600
112 پروفیل 1/5 متری ویترین   857/000
113 پروفیل 2 متری ویترین   1/116/650
114 استند حبوبات 4 طبقه 70 سانتی متری 14/628/000
115 کفی حبوباتی سایز 70 سانتی متری 0/7 mm   2/576/000
116 کفی حبوباتی شیشه خور با ابعاد 70 سانتی متر در 35 سانتی متر 2 قسمتی 0/7 mm . زاویه 1/25   3/508/000
117 کفی حبوباتی شیشه خور با ابعاد 95 سانتی متر در 35 سانتی متر 1 قسمتی 0/7 mm . زاویه 1/25   3/208/500
118 کفی حبوباتی شیشه خور با ابعاد 95 سانتی متر در 35 سانتی متر 2 قسمتی 0/7 mm . زاویه 1/25   3/684/000
119 کفی حبوباتی شیشه خور با ابعاد 95 سانتی متر در 35 سانتی متر 3 قسمتی 0/7 mm . زاویه 1/25   4/124/100
120 سبد تکی فروشگاهی زاویه دار در سایز 95 سانتی متر در 30 سانتی متر 2/088/000
121 سبد تکی فروشگاهی زاویه دار در سایز 95 سانتی متر در 40 سانتی متر 2/344/000
122 حفاظ فروشگاهی با ابعاد 95 سانتی متر با مفتول 4 میلی متر 266/000
123 بست و پیچ یک طرفه ویترین 18/000
124 بست و پیچ دو طرفه ویترین   18/000

تماس از طریق واتساپ