لیست قیمت قفسه انباری | قیمت قفسه فلزی 1403 | آرین شلف


لیست قیمت قفسه انباری


لیست قیمت قفسه فلزی انباری راک ، فروردین 1403:

به جهت نوسانات بسیار زیاد قیمت ها لطفا جهت استعلام قیمت به روز انواع قفسه انباری با ما تماس حاصل فرمایید.

 
ردیف عنوان محصول ضخامت ارتفاع قیمت (تومان)
1 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 40 سانتی متر 0/9 mm 1/5 m 4/542/000
2 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 40 سانتی متر 0/9 mm 1 m 3/410/000
3 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 60 سانتی متر 0/9 mm 1 m 3/478/600
4 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 60 سانتی متر 0/9 mm 1/5 m 4/197/500
5 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 80 سانتی متر 0/9 mm 1 m 3/707/600
6 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 80 سانتی متر 0/9 mm 1/5 m 4/426/000
7 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 40 سانتی متر 0/9 mm 2 m 5/395/800
8 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 50 سانتی متر 0/9 mm 2 m 5/515/000
9 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 60 سانتی متر 0/9 mm 2 m 5/633/850
10 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 80 سانتی متر 0/9 mm 2 m 6/322/700
11 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 40 سانتی متر 0/9 mm 2/5 m 4/480/100
12 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 50 سانتی متر 0/9 mm 2/5 m 6/557/300
13 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 60 سانتی متر 0/9 mm 2/5 m 6/613/000
14 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 80 سانتی متر 0/9 mm 2/5 m 7/308/250
15 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 40 سانتی متر 0/9 mm 3 m 7/646/350
16 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 50 سانتی متر 0/9 mm 3 m 7/784/350
17 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 60 سانتی متر 0/9 mm 3 m 7/931/000
18 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 80 سانتی متر 0/9 mm 3 m 8/468/600
19 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 40 سانتی متر 1/25 mm 3 m 9/188/500
20 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 50 سانتی متر 1/25 mm 3 m 9/326/000
21 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 60 سانتی متر 1/25 mm 4 m 11/616/150
22 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 60 سانتی متر 1/25 mm 3 m 9/472/700
23 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 80 سانتی متر 1/25 mm 3 m 10/010/000
24 پایه راک نیمه سنگین ایرانی در عمق 80 سانتی متر 1/25 mm 4 m 12/508/550
25 بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 2 متر 0/8 mm   2/226/480
26 بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 1/5 متر 0/8 mm   1/773/300
27 بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 1 متر 0/8 mm   1/315/800
28 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 10 سانتی متر 1S سایز 50 سانتی متر در 40 سانتی متر 0/7 mm   1/016/460
29 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 10 سانتی متر 2S سایز 50 سانتی متر در 50 سانتی متر 0/7 mm   1/340/100
30 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 10 سانتی متر 2S سایز 50 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm   1/590/450
31 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 10 سانتی متر 2S سایز 50 سانتی متر در 80 سانتی متر 0/7 mm   2/091/000
لیســت قیمــت قـــاب راک سنگیـــن دی 1402:
ردیف عنوان محصول ضخامت ارتفاع قیمت (تومان)
1 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 2 m 11/064/000
2 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 2/5 m 12/653/460
3 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 3 m 15/374/350
4 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 3/5 m 17/378/460
5 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 4 m 19/995/000
6 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 4/5 m 21/876/450
7 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 5 m 24/702/000
8 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 5/5 m 26/590/300
9 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 6 m 29/200/800
10 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 6/5 m 31/090/250
11 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 7 m 33/722/600
12 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 9 m 39/768/400
13 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 2 m 10/852/400
14 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 2/5 m 12/441/850
15 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 3 m 15/108/700
16 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 3/5m 17/110/850
17 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 4 m 19/678/000
18 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 4/5 m 21/578/600
19 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 5 m 24/328/000
20 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 5/5 m 26/217/000
21 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 6 m 28/775/300
22 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 6/5m 30/664/000
23 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 7 m 33/243/000
24 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 2 m 10/677/750
25 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 2/5 m 12/270/500
26 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 3 m 14/877/550
27 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 3/5m 16/908/450
28 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 4 m 19/440/750
29 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 4/5 m 21/323/300
30 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 5 m 24/061/450
31 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 5/5 m 25/952/050
32 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 6 m 28/477/450
33 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 6/5m 30/366/900
34 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 7 m 32/913/000
35 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 2 m 10/507/550
36 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 2/5 m 12/100/300
37 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 3 m 14/703/900
38 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 3/5m 16/706/050
39 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 4 m 19/206/150
40 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 4/5 m 21/088/700
41 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 5 m 23/795/800
42 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 5/5 m 25/684/100
43 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 6 m 28/179/600
44 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 6/5m 30/068/000
45 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 7 m 33/152/000
46 قاب راک سنگین با پایه 10سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 8 m 43/644/800
47 قاب راک سنگین با پایه 10سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 9 m 48/719/750
48 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 2 m 10/337/200
49 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 2/5 m 11/928/950
50 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 3 m 14/502/500
51 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 3/5m 16/503/650
52 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 4 m 18/972/000
53 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 4/5 m 20/855/000
54 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 5 m 23/529/000
55 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 5/5 m 25/418/000
56 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 6 m 27/880/600
57 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 6/5m 29/768/900
58 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 7 m 32/252/900
59 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 2 m 10/167/150
60 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 2/5 m 11/759/900
61 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 3 m 14/299/100
62 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 3/5m 16/301/250
63 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 4 m 18/738/100
64 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 4/5 m 20/620/650
65 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 5 m 23/369/150
66 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 5/5 m 25/151/650
67 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 6 m 27/581/600
68 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 6/5m 29/471/050
69 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 7 m 31/922/850
70 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 2 m 9/676/100
71 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 2/5 m 11/268/850
72 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 3 m 13/618/300
73 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 3/5m 15/619/300
74 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 4 m 17/864/100
75 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 4/5 m 19/764/650
76 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 5 m 22/198/450
77 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 5/5 m 24/086/750
78 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 6 m 26/325/800
79 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 6/5m 28/214/100
80 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 7 m 30/473/850
81 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 50 2 mm 2/5 m 13/979/400
82 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 50 2 mm 7 m 29/994/300
83 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 2m 10/425/900
84 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 2/5 m 11/861/100
85 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 3 m 14/422/150
86 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 3/5m 16/265/600
87 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 4 m 18/724/300
88 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 4/5 m 20/449/300
89 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 5 m 23/113/850
90 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 5/5 m 24/844/600
91 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 6 m 27/298/000
92 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 6/5m 29/027/150
93 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 7 m 31/499/650
94 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 2m 10/213/150
95 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 2/5 m 11/647/200
96 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 3 m 14/156/500
97 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 3/5m 15/999/950
98 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 4 m 18/406/800
99 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 4/5 m 20/128/450
100 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 5 m 22/718/250
101 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 5/5 m 24/472/000
102 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 6 m 26/870/900
103 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 6/5m 28/600/500
104 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 7 m 31/020/100
105 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 2m 10/042/950
106 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 2/5 m 11/477/000
107 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 3 m 13/954/100
108 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 3/5m 15/797/550
109 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 4 m 18/172/300
110 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 4/5 m 19/895/000
111 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 5 m 22/475/600
112 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 5/5 m 24/204/050
113 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 6 m 26/573/050
114 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 6/5m 28/302/650
115 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 7 m 30/690/050
116 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 2m 9/871/600
117 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 2/5 m 11/306/800
118 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 3 m 13/751/700
119 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 3/5m 15/595/150
120 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 4 m 17/936/550
121 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 4/5 m 19/660/400
122 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 5 m 22/208/800
123 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 5/5 m 23/938/400
124 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 6 m 26/274/050
125 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 6/5m 28/004/800
126 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 7 m 30/360/000
127 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 2m 9/701/400
128 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 2/5 m 11/135/450
129 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 3 m 13/549/300
130 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 3/5m 15/392/750
131 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 4 m 17/701/950
132 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 4/5 m 19/426/950
133 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 5 m 21/943/150
134 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 5/5 m 23/662/400
135 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 6 m 25/975/050
136 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 6/5m 27/600/000
137 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 7 m 30/029/950
138 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 2m 9/523/350
139 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 2/5 m 10/927/250
140 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 3 m 13/346/900
141 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 3/5m 15/190/350
142 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 4 m 17/468/500
143 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 4/5 m 19/191/200
144 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 5 m 21/782/150
145 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 5/5 m 23/45/950
146 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 6 m 25/678/000
147 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 6/5m 27/513/000
148 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 7 m 29/699/000
149 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 1/5 mm 2m 9/041/000
150 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 1/5 mm 2/5 m 10/662/000
151 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 1/5 mm 3 m 12/664/000
152 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 2m 12/774/200
153 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 2/5 m 14/792/450
154 قاب راک سنگین با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 1/5 m 8/615/800
155 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 3 m 17/942/150
156 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 3/5m 20/370/100
157 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 4 m 23/416/300
158 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 4/5 m 25/726/650
159 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 5 m 28/978/850
160 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 5/5 m 31/294/000
161 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 6 m 34/334/400
162 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 6/5m 36/650/500
163 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 7 m 39/710/000
164 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 8/5 m 47/512/000
165 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 2m 12/391/250
166 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 2/5 m 14/409/500
167 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 3 m 17/472/100
168 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 3/5m 19/901/000
169 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 4 m 22/864/000
170 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 4/5 m 25/173/500
171 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 5 m 28/339/450
172 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 5/5 m 30/655/550
173 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 6 m 33/610/000
174 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 6/5m 35/927/000
175 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 7 m 38/901/000
176 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 12 m 65/782/000
177 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 2m 12/221/050
178 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 2/5 m 14/239/300
179 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 3 m 17/270/500
180 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 3/5m 19/698/000
181 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 4 m 22/628/000
182 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 4/5 m 24/937/750
183 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 5 m 28/072/650
184 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 5/5 m 30/389/900
185 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 6 m 33/312/050
186 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 6/5m 35/629/300
187 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 7 m 38/571/000
188 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 2m 12/050/850
189 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 2/5 m 14/067/950
190 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 3 m 17/068/300
191 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 3/5m 19/497/100
192 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 4 m 22/390/000
193 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 4/5 m 24/705/000
194 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 5 m 27/808/000
195 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 5/5 m 30/123/100
196 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 6 m 33/014/200
197 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 6/5m 35/330/300
198 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 7 m 38/240/950
199 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 2m 11/879/500
200 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 2/5 m 13/897/750
201 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 3 m 16/864/400
202 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 3/5m 19/294/700
203 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 4 m 22/160/500
204 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 4/5 m 24/468/000
205 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 5 m 27/540/200
206 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 5/5 m 29/857/450
207 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 6 m 32/715/200
208 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 6/5m 35/031/300
209 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 7 m 37/910/000
210 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 2m 11/963/460
211 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 2/5 m 13/777/000
212 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 3 m 16/723/000
213 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 3/5m 18/948/000
214 قاب راک سنگین با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 4 m 21/792/500

 

تماس از طریق واتساپ